Inauguration of the Office of the State Advocate

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ġie stabbilit skont l-Artikolu 91A tal-Kostituzzjoni bħala l-konsulent ewlieni tal-Gvern fi kwistjonijiet ta’ liġi u ta’ opinjoni legali. Fl-għoti ta’ pariri legali, l-Uffiċċju jaġixxi fl-interess pubbliku u jissalvagwardja l-legalità tal-azzjoni tal-Istat u jwettaq ukoll dawk id-dmirijiet u funzjonijiet oħra li jistgħu jingħataw mill-Kostituzzjoni jew minn kwalunkwe liġi.

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ġie stabbilit mill-Att dwar l-Avukat tal-Istat (il-Kapitolu 603 tal-Liġijiet ta’ Malta) bħala aġenzija tal-gvern. L-Avukat tal-Istat igawdi minn indipendenza kostituzzjonali u mhuwiex soġġett għad-direzzjoni jew il-kontroll ta’ kwalunkwe persuna jew awtorità oħra fit-twettiq tal-funzjonijiet konferiti.

Sat-18 ta’ Diċembru 2019, meta l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat kien ikkostitwit biex jieħu f’idejh ir-rwol konsultattiv tal-Gvern, l-Avukat Ġenerali kien il-konsulent legali prinċipali tal-Gvern.

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat jaġixxi bħala l-awtorità kompetenti għall-ipproċessar ta’ talbiet għan-notifika internazzjonali ta’ dokumenti f’materji ċivili u kummerċjali u għall-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili. Hija wkoll il-funzjoni tal-Avukat tal-Istat li jagħti pariri lill-Gvern dwar leġiżlazzjoni proposta, li jassisti fl-abbozzar ta’ Kambjali u li jattendi s-seduti tal-Kamra tar-Rappreżentanti matul il-mogħdija ta’ dawn il-Kambjali biex jagħti pariri lill-Ministri kkonċernati u jabbozza kwalunkwe emenda li tista’ titqies meħtieġa b’mod partikolari fl-Istadju tal-Kumitati Parlamentari.

L-avukati li jservu fl-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat jagħtu pariri lill-Gvern dwar il-kwistjonijiet legali kollha u jittrattaw prinċipalment kwistjonijiet ċivili, amministrattivi, kostituzzjonali u tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-avukati jabbozzaw u jeżaminaw dokumenti u ftehimiet legali u jagħtu opinjonijiet legali lill-uffiċjali tal-gvern dwar kwistjonijiet li jinvolvu l-interpretazzjoni ta’ kwistjonijiet jew prinċipji legali.

L-avukati jippatroċinaw lill-Gvern fil-Qrati Superjuri fil-ġuriżdizzjoni ċivili u kostituzzjonali tagħhom (il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili, il-Qorti tal-Appell u l-Qorti Kostituzzjonali), fil-Qrati Inferjuri (il-Qorti tal-Maġistrati) u quddiem it-tribunali u l-bordijiet stabbiliti bil-liġi u fi proċedimenti ta’ arbitraġġ. Għadd ta’ uffiċjali huma speċjalizzati wkoll fil-Liġi tal-Unjoni Ewropea.

Avukati mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat jattendu wkoll regolarment laqgħat ta’ Kumitati speċjalizzati u gruppi ta’ ħidma, u jaġixxu bħala punti ta’ kuntatt u uffiċjali ta’ kollegament fl-istrutturi legali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Ewropa u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.

L-unità tal-Leġiżlazzjoni fi ħdan l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat hija responsabbli biex iżżomm il-websajt tal-liġijiet ta’ Malta (legislation.mt) aġġornat.

L-Avukat tal-Istat jaġixxi wkoll bħala Aġent tal-Gvern quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, u kif ukoll quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja.

L-avukati fl-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat huma obbligati jsegwu Kodiċi ta’ Etika għall-Avukati u l-Prokuraturi Legali speċifiku għall-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat kif ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern minbarra l-Kodiċi ta’ Etika li jirregola l-professjoni legali u s-servizz pubbliku b’mod ġenerali.